Thiết kế căn hộ mang phong cách 𝗪𝗔𝗕𝗜 𝗦𝗔𝗕𝗜

Khách hàng:

𝗖𝗵𝗮̀𝗼 𝘁𝗵𝘂 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗰𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗪𝗔𝗕𝗜 𝗦𝗔𝗕𝗜 – 𝟭 𝗹𝗮̀𝗻 𝗴𝗶𝗼́ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁.

𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗪𝗔𝗕𝗜 𝗦𝗔𝗕𝗜 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘂̛𝗮 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝘃𝗶̀ 𝘁𝗼̂𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̣ 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗯𝗮̉𝗻, 𝗻𝗲́𝘁 đ𝗲̣𝗽 𝘁𝗵𝗼̂ 𝗺𝗼̣̂𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵.
𝗡𝗴𝗼̂𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ #𝗪𝗮𝗯𝗶𝗦𝗮𝗯𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝗼̂𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗰𝗼́ 𝗹𝗼̂́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝗱𝗶̣, 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰, 𝗺𝗼̣̂𝗰 𝗺𝗮̣𝗰 𝘀𝗲̃ 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́𝗰 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗴𝗶𝗮 𝗰𝗵𝘂̉.
𝗧𝗵𝗮𝘆 𝘃𝗶̀ 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 đ𝗼̂̀ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗯𝗼́𝗻𝗴, 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝗸𝘆̀ 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶̣ 𝗮́𝗺 𝗮̉𝗻𝗵 𝘃𝗲̂̀ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗹𝗮̀𝗺 𝘀𝗮𝗼 đ𝗲̂̉ 𝗺𝗼̂̃𝗶 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼, 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗪𝗮𝗯𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝘁𝗶̀𝗺 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝘀𝘂̛̣ 𝗵𝗮̀𝗶 𝗵𝗼̀𝗮 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰, 𝘀𝘂̛̣ đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝘃𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼.
                                   
N̳O̳M̳O̳ ̳D̳E̳C̳O̳R̳
“𝑮𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒍𝒖𝒚̃ 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒕𝒊𝒏”